🖤 tim đen

tim đen (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cảm xúc)

tim đen

đen | điều ác | điều xấu | tim

Biểu tượng cảm xúc: 🖤
H? và tên: tim đen
Tên ngắn: :black_heart:
Từ khóa: đen | điều ác | điều xấu | tim
Các điểm mã: U+1F5A4
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cảm xúc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan