💔 trái tim tan vỡ

trái tim tan vỡ (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cảm xúc)

trái tim tan vỡ

bị vỡ | hình trái tim | trái tim tan vỡ | vỡ

Biểu tượng cảm xúc: 💔
H? và tên: trái tim tan vỡ
Tên ngắn: :broken_heart:
Từ khóa: bị vỡ | hình trái tim | trái tim tan vỡ | vỡ
Các điểm mã: U+1F494
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cảm xúc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan