🇳🇮 cờ: Nicaragua

cờ: Nicaragua (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Nicaragua

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇳🇮
H? và tên: cờ: Nicaragua
Tên ngắn: :flag-ni:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F3, U+1F1EE
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan