🇳🇵 cờ: Nepal

cờ: Nepal (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Nepal

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇳🇵
H? và tên: cờ: Nepal
Tên ngắn: :flag-np:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F3, U+1F1F5
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan