🇳🇨 cờ: New Caledonia

cờ: New Caledonia (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: New Caledonia

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇳🇨
H? và tên: cờ: New Caledonia
Tên ngắn: :flag-nc:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F3, U+1F1E8
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan