🇳🇿 cờ: New Zealand

cờ: New Zealand (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: New Zealand

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇳🇿
H? và tên: cờ: New Zealand
Tên ngắn: :flag-nz:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F3, U+1F1FF
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan