🇵🇷 cờ: Puerto Rico

cờ: Puerto Rico (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Puerto Rico

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇵🇷
H? và tên: cờ: Puerto Rico
Tên ngắn: :flag-pr:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F5, U+1F1F7
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan