🇵🇪 cờ: Peru

cờ: Peru (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Peru

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇵🇪
H? và tên: cờ: Peru
Tên ngắn: :flag-pe:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F5, U+1F1EA
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan