🇵🇭 cờ: Philippines

cờ: Philippines (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Philippines

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇵🇭
H? và tên: cờ: Philippines
Tên ngắn: :flag-ph:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F5, U+1F1ED
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan