🙆🏽 đồng ý: màu da trung bình

cử chỉ | ok | tay | đồng ý | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🙆🏽
H? và tên: đồng ý: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cử chỉ | ok | tay | đồng ý | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F646, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác