🙅 phản đối

phản đối (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i)

phản đối

cấm | cử chỉ | không | không cho phép | không có | phản đối | tay

Biểu tượng cảm xúc: 🙅
H? và tên: phản đối
Tên ngắn: :no_good:
Từ khóa: cấm | cử chỉ | không | không cho phép | không có | phản đối | tay
Các điểm mã: U+1F645
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan