🙆🏿 đồng ý: màu da tối

cử chỉ | ok | tay | đồng ý | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🙆🏿
H? và tên: đồng ý: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cử chỉ | ok | tay | đồng ý | màu da tối
Các điểm mã: U+1F646, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cá»­ chỉ ngÆ°á»?i
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác