🌚 mặt trăng non

mặt trăng non (Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm - Bầu trá»?i và thá»?i tiết)

mặt trăng non

khuôn mặt | mặt trăng | mặt trăng non | thời tiết | vũ trụ

Biểu tượng cảm xúc: 🌚
H? và tên: mặt trăng non
Tên ngắn: :new_moon_with_face:
Từ khóa: khuôn mặt | mặt trăng | mặt trăng non | thời tiết | vũ trụ
Các điểm mã: U+1F31A
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Bầu trá»?i và thá»?i tiết
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan