🖕 ngón giữa

ngón giữa (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

ngón giữa

cơ thể người | ngón giữa | ngón tay | tay

Biểu tượng cảm xúc: 🖕
H? và tên: ngón giữa
Tên ngắn: :middle_finger:
Từ khóa: cơ thể người | ngón giữa | ngón tay | tay
Các điểm mã: U+1F595
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan