🦠 vi trùng

vi trùng

Biểu tượng cảm xúc: 🦠
H? và tên: vi trùng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: vi trùng
Các điểm mã: U+1F9A0
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Lá»—i Ä‘á»™ng vật
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan