✅ dấu chọn đậm màu trắng

dấu chọn đậm màu trắng (Ký hiệu - Biểu tượng khác)

dấu chọn đậm màu trắng

chọn | dấu | dấu chọn đậm màu trắng

Biểu tượng cảm xúc:
H�? và tên: dấu chọn đậm màu trắng
Tên ngắn: :fast_forward:
Từ khóa: chọn | dấu | dấu chọn đậm màu trắng
Các điểm mã: U+2705
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Biểu tượng khác
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan