🙃 mặt lộn ngược

mặt lộn ngược (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Neutral)

mặt lộn ngược

lộn ngược | mặt | mặt lộn ngược

Biểu tượng cảm xúc: 🙃
H? và tên: mặt lộn ngược
Tên ngắn: :upside_down_face:
Từ khóa: lộn ngược | mặt | mặt lộn ngược
Các điểm mã: U+1F643
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Neutral
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan