📏 thước thẳng

thước thẳng (Các đối tượng - Văn phòng)

thước thẳng

cạnh thẳng | thước kẻ | thước thẳng

Biểu tượng cảm xúc: 📏
H? và tên: thước thẳng
Tên ngắn: :straight_ruler:
Từ khóa: cạnh thẳng | thước kẻ | thước thẳng
Các điểm mã: U+1F4CF
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Văn phòng
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan