🤖 mặt rô-bốt

mặt rô-bốt (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Fantasy)

mặt rô-bốt

mặt | quỷ | rô-bốt

Biểu tượng cảm xúc: 🤖
H? và tên: mặt rô-bốt
Tên ngắn: :robot_face:
Từ khóa: mặt | quỷ | rô-bốt
Các điểm mã: U+1F916
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan