🐷 mặt lợn

mặt lợn (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Ä?á»™ng vật có vú)

mặt lợn

heo | mặt | mặt lợn

Biểu tượng cảm xúc: 🐷
H? và tên: mặt lợn
Tên ngắn: :pig:
Từ khóa: heo | mặt | mặt lợn
Các điểm mã: U+1F437
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Ä?á»™ng vật có vú
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan