🧫 đĩa petri

đĩa petri | nhà sinh vật học | nuôi cấy | phòng thí nghiệm | sinh vật học | vi khuẩn

Biểu tượng cảm xúc: 🧫
H? và tên: đĩa petri
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: đĩa petri | nhà sinh vật học | nuôi cấy | phòng thí nghiệm | sinh vật học | vi khuẩn
Các điểm mã: U+1F9EB
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Khoa há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan