🧬 adn

adn | di truyền | gien | nhà sinh vật học | sự sống | tiến hóa

Biểu tượng cảm xúc: 🧬
H�? và tên: adn
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: adn | di truyền | gien | nhà sinh vật học | sự sống | tiến hóa
Các điểm mã: U+1F9EC
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Khoa há»?c
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan