🆖 nút NG

nút NG (Ký hiệu - Nghệ thuật & Thủ công)

nút NG

ng | nút NG

Biểu tượng cảm xúc: 🆖
H? và tên: nút NG
Tên ngắn: :ng:
Từ khóa: ng | nút NG
Các điểm mã: U+1F196
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Nghệ thuật & Thủ công
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan