🆕 nút NEW

nút NEW (Ký hiệu - Nghệ thuật & Thủ công)

nút NEW

new | nút NEW

Biểu tượng cảm xúc: 🆕
H? và tên: nút NEW
Tên ngắn: :new:
Từ khóa: new | nút NEW
Các điểm mã: U+1F195
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Nghệ thuật & Thủ công
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan