🇫🇯 cờ: Fiji

cờ: Fiji (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Fiji

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇫🇯
H? và tên: cờ: Fiji
Tên ngắn: :flag-fj:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1EB, U+1F1EF
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan