🤭 mặt với tay che miệng

mặt với tay che miệng (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Role)

mặt với tay che miệng

mặt với tay che miệng | xin lỗi

Biểu tượng cảm xúc: 🤭
H? và tên: mặt với tay che miệng
Tên ngắn: :smiling_face_with_smiling_eyes_and_hand_covering_mouth:
Từ khóa: mặt với tay che miệng | xin lỗi
Các điểm mã: U+1F92D
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan