💳 thẻ tín dụng

thẻ tín dụng (Các đối tượng - Tiá»?n bạc)

thẻ tín dụng

thẻ | thẻ tín dụng | tiền | tín dụng

Biểu tượng cảm xúc: 💳
H�? và tên: thẻ tín dụng
Tên ngắn: :credit_card:
Từ khóa: thẻ | thẻ tín dụng | tiền | tín dụng
Các điểm mã: U+1F4B3
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Tiá»?n bạc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan