👏 vỗ tay

vỗ tay (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

vỗ tay

cơ thể người | tay | vỗ tay

Biểu tượng cảm xúc: 👏
H�? và tên: vỗ tay
Tên ngắn: :clap:
Từ khóa: cơ thể người | tay | vỗ tay
Các điểm mã: U+1F44F
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan