🎬 bảng clapper

bảng clapper (Các đối tượng - Ã?nh sáng & Video)

bảng clapper

bảng clapper | phim

Biểu tượng cảm xúc: 🎬
H? và tên: bảng clapper
Tên ngắn: :clapper:
Từ khóa: bảng clapper | phim
Các điểm mã: U+1F3AC
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Ã?nh sáng & Video
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan