🇮🇴 cờ: Lãnh thổ Ấn độ dương thuộc Anh

cờ: Lãnh thổ Ấn độ dương thuộc Anh (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Lãnh thổ Ấn độ dương thuộc Anh

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇮🇴
H? và tên: cờ: Lãnh thổ Ấn độ dương thuộc Anh
Tên ngắn: :flag-io:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1EE, U+1F1F4
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan