🇧🇷 cờ: Brazil

cờ: Brazil (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Brazil

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇧🇷
H? và tên: cờ: Brazil
Tên ngắn: :flag-br:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1E7, U+1F1F7
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan