🧠 não

não (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

não

não | thông minh

Biểu tượng cảm xúc: 🧠
H�? và tên: não
Tên ngắn: :brain:
Từ khóa: não | thông minh
Các điểm mã: U+1F9E0
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan