🔔 cái chuông

cái chuông (Các đối tượng - Âm thanh)

cái chuông

cái chuông

Biểu tượng cảm xúc: 🔔
H�? và tên: cái chuông
Tên ngắn: :bell:
Từ khóa: cái chuông
Các điểm mã: U+1F514
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Âm thanh
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan