🇹🇹 cờ: Trinidad và Tobago

cờ: Trinidad và Tobago (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Trinidad và Tobago

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇹🇹
H? và tên: cờ: Trinidad và Tobago
Tên ngắn: :flag-tt:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F9, U+1F1F9
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan