💉 ống tiêm

ống tiêm (Các đối tượng - Y khoa)

ống tiêm

bệnh | kim | ống tiêm | thuốc | tiêm

Biểu tượng cảm xúc: 💉
H? và tên: ống tiêm
Tên ngắn: :syringe:
Từ khóa: bệnh | kim | ống tiêm | thuốc | tiêm
Các điểm mã: U+1F489
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Y khoa
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan