🇸🇩 cờ: Sudan

cờ: Sudan (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Sudan

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇸🇩
H? và tên: cờ: Sudan
Tên ngắn: :flag-sd:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F8, U+1F1E9
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan