🇸🇮 cờ: Slovenia

cờ: Slovenia (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Slovenia

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇸🇮
H? và tên: cờ: Slovenia
Tên ngắn: :flag-si:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F8, U+1F1EE
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan