🇼🇸 cờ: Samoa

cờ: Samoa (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Samoa

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇼🇸
H? và tên: cờ: Samoa
Tên ngắn: :flag-ws:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1FC, U+1F1F8
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan