🎀 ruy băng

ruy băng (Hoạt Ä‘á»™ng - Biến cố)

ruy băng

lễ kỷ niệm | ruy băng

Biểu tượng cảm xúc: 🎀
H�? và tên: ruy băng
Tên ngắn: :ribbon:
Từ khóa: lễ kỷ niệm | ruy băng
Các điểm mã: U+1F380
thể loại: Hoạt Ä‘á»™ng
Danh mục phụ: Biến cố
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan