🏋🏿 người cử tạ: màu da tối

người cử tạ | trọng lượng | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🏋🏿
H? và tên: người cử tạ: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: người cử tạ | trọng lượng | màu da tối
Các điểm mã: U+1F3CB, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: NgÆ°á»?i-Thể thao
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác