🤺 người đấu kiếm

người đấu kiếm (Smileys & Con ngÆ°á»?i - NgÆ°á»?i-Thể thao)

người đấu kiếm

đấu kiếm | kiếm | người | người đấu kiếm | thể thao

Biểu tượng cảm xúc: 🤺
H? và tên: người đấu kiếm
Tên ngắn: :fencer:
Từ khóa: đấu kiếm | kiếm | người | người đấu kiếm | thể thao
Các điểm mã: U+1F93A
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: NgÆ°á»?i-Thể thao
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan