😣 mặt kiên nhẫn

mặt kiên nhẫn (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Neutral)

mặt kiên nhẫn

kiên nhẫn | mặt | mặt kiên nhẫn

Biểu tượng cảm xúc: 😣
H? và tên: mặt kiên nhẫn
Tên ngắn: :persevere:
Từ khóa: kiên nhẫn | mặt | mặt kiên nhẫn
Các điểm mã: U+1F623
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Neutral
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan