🧡 trái tim màu cam

trái tim màu cam (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cảm xúc)

trái tim màu cam

màu cam | trái tim màu cam

Biểu tượng cảm xúc: 🧡
H? và tên: trái tim màu cam
Tên ngắn: :orange_heart:
Từ khóa: màu cam | trái tim màu cam
Các điểm mã: U+1F9E1
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cảm xúc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan