🚯 cấm xả rác

cấm xả rác (Ký hiệu - Cảnh báo)

cấm xả rác

bị cấm | bị nghiêm cấm | cấm xả rác | không | xả rác

Biểu tượng cảm xúc: 🚯
H? và tên: cấm xả rác
Tên ngắn: :do_not_litter:
Từ khóa: bị cấm | bị nghiêm cấm | cấm xả rác | không | xả rác
Các điểm mã: U+1F6AF
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Cảnh báo
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan