📰 báo

báo (Các đối tượng - Sách giấy)

báo

báo | tạp chí

Biểu tượng cảm xúc: 📰
H? và tên: báo
Tên ngắn: :newspaper:
Từ khóa: báo | tạp chí
Các điểm mã: U+1F4F0
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Sách giấy
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan