😐 mặt trung lập

mặt trung lập (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Neutral)

mặt trung lập

bộ mặt ngây ra bất động | mặt | mặt trung lập | trung lập

Biểu tượng cảm xúc: 😐
H? và tên: mặt trung lập
Tên ngắn: :neutral_face:
Từ khóa: bộ mặt ngây ra bất động | mặt | mặt trung lập | trung lập
Các điểm mã: U+1F610
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Neutral
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan