🤓 mặt mọt sách

mặt mọt sách (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Role)

mặt mọt sách

đam mê | mặt | mặt mọt sách | mọt sách

Biểu tượng cảm xúc: 🤓
H? và tên: mặt mọt sách
Tên ngắn: :nerd_face:
Từ khóa: đam mê | mặt | mặt mọt sách | mọt sách
Các điểm mã: U+1F913
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan