🇲🇳 cờ: Mông Cổ

cờ: Mông Cổ (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Mông Cổ

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇲🇳
H? và tên: cờ: Mông Cổ
Tên ngắn: :flag-mn:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F2, U+1F1F3
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan