📝 sổ ghi nhớ

sổ ghi nhớ (Các đối tượng - Viết)

sổ ghi nhớ

bút chì | sổ ghi nhớ

Biểu tượng cảm xúc: 📝
H? và tên: sổ ghi nhớ
Tên ngắn: :memo:
Từ khóa: bút chì | sổ ghi nhớ
Các điểm mã: U+1F4DD
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Viết
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan