🇲🇼 cờ: Malawi

cờ: Malawi (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Malawi

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇲🇼
H�? và tên: cờ: Malawi
Tên ngắn: :flag-mw:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F2, U+1F1FC
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan